Nederland, langzamerhand een politiestaat ?

582px-Segway_Polizei_3 Nederland is een klein landje dat internationaal graag te boek staat als vrij en tolerant. Het drugsbeleid is daarbij het uitgelezen voorbeeld om aan te halen. Maar ook waar het gaat om bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting of andere vrijheden hanteert Nederland vrij liberale en tolerante standaarden. Die relatieve vrijheid en tolerantie hebben echter ook zo hun prijs. John Locke, ook wel gezien als de eerste vertegenwoordiger van het liberalisme, ziet als belangrijkste functie van de staat het beschermen van individuele rechten, vooral het recht op eigendom. Van hem zijn veel invloeden terug te vinden in het hedendaagse Nederland. Zo was hij bijvoorbeeld adviseur voor Engelse zaken aan het hof van Willem III van Oranje. Maar ook in het Nederlandse staatsbestel zelf zijn veel van Locke’s denkbeelden terug te vinden, bijvoorbeeld de idee van de trias-politica. ( foto met dank aan Segway.de)

Ongetwijfeld bent u wel eens met de ‘sterke arm der wet’, een van de peilers in de trias-politica, in aanraking gekomen. Dit is dan ook niet verwonderlijk gezien het feit dat Nederland steeds meer totalitaire trekjes krijgt. Een totalitaire staat is een staat die streeft naar het reguleren van bijna alle aspecten van het publieke en private leven. Wat zei u? Reguleren van het publieke en private leven? Dit is namelijk precies wat de Nederlandse overheid doet. Wat ik in het huidige Nederland zie, is niets van deze liberalistische ideeën. Ik vraag me zelfs af of de VVD -dé partij in Nederland die het libertaristische karakter hoog zou moeten houden- nog wel bestaansrecht heeft. Ik zie onderdrukking van persoonlijke vrijheden, massale politiecontroles, dreiging tot woninginbraak en zelfs razzia’s.

Ja, u leest het goed, de eerste razzia in 64 jaar heeft zich voorgedaan, dit keer niet door een buitenlandse onderdrukker, maar van onze eigen onderdrukker. Waar eerst de Haagse pandbrigade al structurele controles op “illegale activiteiten” uitvoerden op individuele basis, is het nu tijd voor de drijfjacht. Daar staat u vrolijk op een zomerse dag met uw caravan, vrouw en kids op de camping en dan komt oom agent even al uw persoonsbewijzen controleren en een kijkje nemen of er niet ergens groene “onderduikers” in uw caravan aanwezig zijn. Daarbij is het uiteraard niet ongewoon om persoonlijke eigendommen in beslag te nemen (uiteindelijk kan men deze verbeurd verklaren, hetgeen betekent dat die goederen vernietigd kunnen worden).

Eigenlijk is het niets meer dan een verkapte slooppremie, met als enig verschil dat de premie hier uit de zak van de crimineel zelf betaald wordt. Maar ach, dan is er in ieder geval weer wat zwart geld “legaal” witgewassen, onder toeziend oog van vadertje staat. Maar op meer punten wordt u als potentieel crimineel bestempeld: kentekenregistratie is schijnbaar een waardevol instrument bij onze overheid. Waar al eerder sprake was over de ergernis van parkeren op kenteken in onze hoofdstad wordt dit nog veel verder doorgetrokken. Op de A28 bij Zwolle wordt van alle passerende auto’s het kenteken gescanned en vergeleken ten opzichte van een database met kentekens die een “vlaggetje” hebben. Dit wordt in nog persoonlijkere vorm ingevoerd door de vingerafdruk die u op uw paspoort krijgt. Die kan ook vergeleken worden met databases met “unidentified criminal fingerprints”. Om terug te komen op de kentekenregistratie: sinds een half jaar is de zogenaamde “bluelight car” komen overwaaien uit het Verenigd Koninkrijk. Deze auto wordt gebruikt door de politie om kentekens van passerende auto’s te scannen, wederom op illegale praktijken.

Vervolgens kom ik bij het ultieme middel om van iedereen te weten te komen waar hij of zij heen gaat: “rekeningrijden”. Deze vorm van belasting heffen over gereden kilometers biedt onze overheid namelijk een schat aan informatie. Om te kunnen bepalen hoeveel iemand heeft gereden moeten dergelijke gegevens opgeslagen worden. Uiteraard gaat dit in een centrale landelijke database gebeuren, zodat we naast het EPD, EKD en het ELD ook nog het ERD (Elektronisch Reis Dossier) krijgen. Wat wordt het volgende landelijke individuele kenmerken verzameldossier? Zorgwekkend aan al deze ontwikkelingen is dat bovenstaande praktijken, die worden uitgevoerd door de Nederlandse overheid, allen toe te schrijven zijn aan het begrip “totalitarisme”. Uiteraard is onze overheid vredelievend, gericht op het beste voor de burger en in het geheel niet leugenachtig; laat staan dat we bang moeten zijn voor onze overheid. Welterusten meneer de Burger! In plaats van een conclusie wil ik hier graag afsluiten met een 500 jaar oud citaat van Machiavelli (secundaire bron), waarvan we schijnbaar nog steeds niets geleerd hebben: in hoeverre moeten vorsten trouw zijn aan hun afspraken. Ik laat de conclusie aan uw eigen gedachten over. Het is, zo lezen wij, ongetwijfeld lofwaardig wanneer de vorst zijn woord gestand doet, maar onder hen die iets groots tot stand brachten zijn er slechts weinigen die het met de trouw erg nauw genomen hebben en er bezwaar in zagen om degenen die hen vertrouwden te bedriegen. Ik zou, zo zegt de schrijver, zulk een raad niet geven wanneer alle mensen goed waren, maar omdat ze allen slecht zijn en steeds bereid hun woord te verzaken moet de vorst er niet op uit zijn eerlijker te wezen dan zij; en zulk een woordbreuk is makkelijk te rechtvaardigen. Ik zou, zo zegt hij eindeloos hedendaagse voorbeelden kunnen geven hoe vaak afspraken en verdragen worden gebroken door onoprechte vorsten; daaronder slaagt hij het best die het best als een vos de passie kan preken. Het komt er op aan zijn rol te spelen en steeds goed te kunnen huichelen en verdraaien. En de mensen zijn wel zo onnozel en zwak, dat de bedrieger makkelijk slachtoffers weet te vinden. Het is dus niet nodig dat de vorst allerlei goede eigenschappen bezit, maar het is noodzakelijk ze voor te wenden; ik zou durven beweren dat het soms gevaarlijk is om die deugden te betrachten, hoewel het altijd nuttig is te doen alsof. Een vorst moet zich erop toeleggen een roep van goedheid, welwillendheid, vroomheid, trouw en rechtvaardigheid te verwerven; al die goede eigenschappen moet hij kunnen voorwenden, maar hij moet zich voldoende in de hand hebben om, wanneer het zo uitkomt ook, het tegendeel te kunnen ontplooien. Ik stel, aldus Machiavelli, dat een vorst (en vooral een nieuwbakken vorst) zich niet kan veroorloven om alle deugden te betrachten omdat de noodzaak van zelfhandhaving hem meermalen zal verplichten om de wetten van menselijkheid, barmhartigheid en godsdienst te schenden. Zijn karakter moet buigzaam zijn om zich naar de uiteenlopende situaties waarin hij geplaatst kan worden, te kunnen richten. Kortom, het is hem van evenveel nut om in het goede te volharden wanneer daarin geen nadeel steekt, als om er van te wijken wanneer de omstandigheden zulks eisen.

Geachte lezer: Wist u dat de Haagse Einsatzgruppe Norder het de laatste weken steeds drukker krijgt? Wist u dat er over Gruppenführer Norder und seine Männer al pittige vragen zijn gesteld? Weet u hoe Norder en zijn snuffelboys te werk gaan? Wie is Norder en wat is de rol van Jetta Klijnsma? Dat kunt u nu lezen want de razzia’s van 40-45 zijn terug. Hou er maar rekening mee dat u zonder opgaaf van reden en vooraankondiging overvallen kan worden op ieder moment van de dag, het kan alle Nederlanders overkomen, uw woning wordt overhoop gehaald, óók als u niet thuis bent! Wilt u er in de toekomst rekening mee houden dat u zonder opgaaf van reden uit de trein of bus wordt gehaald en gefouilleerd kan worden? Wist u, dat sowieso de Haagse politie nu al vooruitloopt op de inhoud van de gewijzigde paspoortwet, een wet die nog niet door de 1e Kamer en Hare Graje is bekrachtigd? Wilt u er vanaf nu rekening mee houden dat u bij de uitgang van Lidl of Dirk van den Broek wordt opgewacht? Nee, daar hebben Hare Graje, Balkie en Herr Ernst geen last van! Burgers en ondernemers van Nederland: wilt u er vanaf nu rekening mee houden dat de naäpers van Norder en consorten in de startblokken staan? Wilt u er vanaf nu rekening mee houden dat deze achterbakse “landgenoten” geen enkele bevoegdheid hebben? Dringt het tot u door dat het voor allerlei boven-ons-gestelden heel makkelijk is om u te overvallen terwijl de echte problemen ongemoeid worden gelaten? Accepteer het niet, kom in verzet tegen deze (nota bene gewapende en door u in leven gehouden) verkrachters van de democratie!

 

Update: de Wet op de indentificatieplicht van 1-1-2005 werd zonder tussenkomst van de wetgever verruimd. Razzia’s worden enkel ingezet om de burgers te provoceren: de politieleiding doet dit doelbewust om te kijken hoever ze met u als burger kunnen gaan. Wist u dat vragen naar de reden van zo’n razzia geen strafbaar feit cq. niets te maken heeft met het politiesmoesje: “dus u werkt niet mee?” Wist u dat als een agent een reden verzint om u aan te houden en naar uw Ausweis vraagt, hij zonder tussenkomst van de wetgever de wet verruimt? Wist u dat dit nog steeds streng verboden is? Weet u nog wat de oorzaak van de IRT-affaire was? Opsporingsambtenaren die zonder tussenkomst van de wetgever hun bevoegdheden verruimden, met de bekende politieke gevolgen. In ieder geval hebben de heren lef genoeg om hekken om trams te zetten maar ze zijn te laf om bv. het door Marokkanen geterroriseerde Utrechtse Zuilen of de heimwee-bunker van deze haatzaaier net als die camping Fort Oranje van de buitenwereld af te sluiten. Daarom zal het nog wel even duren voordat kleine meisjes niet meer door Marokkanen worden geschopt en geslagen. Let op: alleen in zeer speciale gevallen mag naar een Ausweis gevraagd worden. Het College van Procureurs-Generaal weet heel goed welke dat zijn. Ze staan in hun eigen drie pagina’s tellende brochure “Aanwijzing uitbreiding identificatieplicht”. Razzia’s staan daar niet in, de wet verruimen ook niet. Bel de heren maar op, ze zijn verplicht u die brochure te geven. Tel.070-339.96.00 Postbus 20305, 2500EH Den Haag. Vraag voor alle leden die aangesloten zijn bij de Orde van Advocaten, rechtswetenschappers, etc: zelf nog niet “uitgekleed” in de tram enne. waar blijven jullie nou met je protesten en analyses..??? Het staat er allemaal en de burger kan bezwaren indienen totdat hij groen en grijs ziet, de ‘Overheid’ bepaalt of dezelfde burger gelijk heeft – oftewel de slager die zijn eigen vlees mag keuren!

Want een volk dat voor tirannen zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht. (H.M.van Randwijk


4 Reacties

 1. tom couzy zei:

  > Is u bekend dat:
  > 1. De NATO de drugshandel in Afghanistan beheerst en de
  > geldstroom witgewassen wordt op Wall Street / jaarlijks 700 MILJARD.
  > 2. U.S.A. 13 uiterst geheime basis bouwt in Afghanistan wegens
  > o.a. de economische en financiële dreiging van Iran en Rusland.
  >Dat dit allemaal besproken is op de Bilderberg conferentie door mevrouw van Amsberg.
  > 3. Dat op de Bilderberg conferentie de vernietiging van de Dollar
  > besproken is en U.S.A deel is van dit plan.?
  > 4. Dat op de Bilderberg conferentie plannen besproken zijn over
  > een bewuste vernietiging van de bestaande wereld economie en m.b.t.
  > Europa de bewuste ineenstorting van het monetaire stelsel?
  >

 2. sandokan zei:

  Beste Tom, het is allemaal nog veel erger! De ‘Bilderbergers’ hebben destijds besloten om het aantal wereldburgers moet afnemen (goedschiks of kwaadschiks) van 7 miljard tot ca. 3 miljard (of minder!). Lees ook eens (wat Nederland betreft) de stukken op http://www.klokkenluideronline.nl en bestel het gratis boek “De Demmink Doofpot”. Wat je daarin leest (en voorzien van originele documenten) doet je beseffen hoe intens verrot de boven-ons-gestelden zijn. De nette, hardwerkende burger wordt gestraft voor zijn gedrag en de crimineel of moordenaar wordt beloond! Hoe gek kan je het eigenlijk hier maken? Als er een revolutie komt dat moeten de ‘afgevaardigden’ niet beweren dat het tuig van de richel bezig is, maar dat zij eens de hand in eigen boezem moeten steken!

 3. anne hilverda zei:

  Ja en er zijn allang families die dan allang hun schaapjes op het droge hebben lopen in verre oorden zoals argentina!
  Sandokan,ik zou ook ieder aanraden om het boek De Demmink Doofpot te bestellen op klokkenluideronline.nl Het wordt iedereen gratis en franko toegezonden.

 4. tom couzy zei:

  Kijk als echte Nederlander! Gratis het Boek Demmink Doofpot,dan ga ik het ook bestellen. Dank je Anne

Comments are closed.