Schuldgevoelens ?

Al jarenlang wordt de Nederlandse burger opgezadeld met vluchtelingen uit Islamitische landen. Maar…. een dikwijls gestelde vraag: zijn het werkelijk echte vluchtelingen? Hebben wij hier nu werkelijk te maken met mensen, die in het land van herkomst, onder levensbedreigende omstandigheden leefden en, om het vege lijf te redden, vluchtten naar het verdorven Christelijke Europa? Ik geloof er niks van.

 

 

 

Misschien lijden onze regeringsleiders aan een collectief schuldgevoel, veroorzaakt door het onbarmhartige optreden van de regering Colijn in de jaren dertig, namelijk: het harteloos weigeren om de Joodse vluchtelingen gastvrijheid te verlenen – opgejaagde vluchtelingen die aan onze landsgrenzen stonden te soebatten om maar binnen gelaten te mogen worden, en dat waren toch geen arme sloebers die een uitkering van node hadden. Integendeel, het waren artsen, advocaten, goed gesitueerde kooplieden, kortom: kapitaalkrachtige mensen die een verrijking voor Nederland geweest zouden zijn. Zou die hardvochtige opstelling der Nederlandse autoriteiten in de dertiger jaren (de regering Colijn), en ook daarna, er niet de oorzaak van kunnen zijn, dat onze huidige linkse regering, niet wederom in dezelfde fout wil vervallen? en allerhande gelukszoekers uit die Islamitische contreien, waarvan wij vroeger ternauwernood het bestaan afwisten – zo gastvrij ontvangen? Een collectief schuldgevoel? Want wij waren toen niet bepaald het braafste jongetje van de klas.

 Teruggaand in de geschiedenis, naar de jaren dertig: de troepen van Anton Mussert marcheren triomfantelijk gelaarsd met veel vlagvertoon door de Nederlandse steden en dorpen. Veel brave Hollanders stonden aan de kant van de weg met opgeheven hand “Hou Zee”te roepen, wij hoeven het Polygoonjournaal uit de jaren dertig en veertig maar aan te klikken, om te zien hoe onze landgenoten in hun zwarte uniform achter de rattenvanger Anton Mussert aanmarcheerden. Maar – misschien wijzen we straks ook naar al die linkse figuren, die nu ons land verkwanselen aan de Islam. De Pechtolds en de Cohens, die de Islam – nú – zien als een onschuldige godsdienst – een religie die het oh zo goed met de mensen voor heeft. Komt straks ook de grote afrekening, met die figuren die de Islam hebben binnen gehaald, ons land vol laten bouwen met moskeeën, en daarmee ons land zo goed als onbewoonbaar hebben gemaakt? Ik weet het wel zeker!

 Laten wij eens terug gaan in de tijd, naar 7 mei 1938. Het betreft hier een document, gericht Aan Heren Procureur – Generaal bij de Gerechtshoven. (Het is een ingekorte weergave)

Trek zelf uw conclusie beste lezer.

 Ik heb de eer U mede te delen, dat de Regering het vluchtelingenvraagstuk nader onder ogen heeft moeten zien. De stand van zaken is thans zo, dat, sedert dit vraagstuk acuut werd, een vijf- tot zestal jaren verstreken zijn, gedurende welke een voortdurende toevloeiing van vluchtelingen naar ons land heeft plaats gevonden. Ons land herbergt ook vele duizenden van deze vreemdelingen. Mocht aanvankelijk de hoop bestaan hebben, dat in het buitenland zodanige veranderingen zouden plaats grijpen, dat, als gevolg daarvan, een min of meer geconsolideerde toestand zou ontstaan, thans moet vastgesteld worden, dat de stand van het vluchtelingenvraagstuk in plaats van een geleidelijke opklaring toenemende moeilijkheden medebrengt. Afgezien van andere feiten volsta ik met, ter adstructie hiervan, te wijzen op de gevolgen, die de gewijzigde toestand van Oostenrijk ten gevolge heeft. Gedurende de afgelopen jaren is ten aanzien van de toelating van vluchtelingen hier te lande, een in het algemeen tegemoetkomend standpunt ingenomen. Nu na zoveel jaren aan de toevloeiing van vluchtelingen geen einde te zien is, zelfs een vergroting van toestroming te verwachten is, is de regering van oordeel, dat de tot nu toe gevolgde gedragslijn beëindigd moet worden en dat binnenkomst hier te lande van verdere vluchtelingen, onverschillig van welke nationaliteit, niet meer kan worden toegestaan. Verschillende belangen van ons land en onze bevolking – ik herinner slechts aan economische belangen en de nog steeds aanzienlijke werkeloosheid hier te lande – maken het noodzakelijk de verdere toelating van ………vluchtelingen hier te lande tegen te gaan en te verhinderen. Een vluchteling zal voortaan als een ongewenst element voor de Nederlandse maatschappij en derhalve als een ongewenste vreemdeling te beschouwen zijn, die derhalve aan de grens geweerd en, binnenslands aangetroffen, over de grens gebracht zal moeten worden.

De aanschrijving wordt in het Algemeen Politieblad geplaatst.

 De Minister van Justitie, C. Goseling


7 Reacties

 1. harrie zei:

  ja, laten we ook eens teruggaan naar de jaren 50. nederland had net indie overgedaan aan bu karno en duizende totok’s en indo’s kwamen naar nederland die hen uiteraard niet met open armen ontving. toen de groep wat groter bleek te zijn dan verwacht ging de rem er fors op want deze mensen zouden slecht aarden in nederland en moesten tegen zichzelf beschermd worden.
  zij die over voldoende financiele middelen beschikten konden voorzien in eigen woonruimte maar het gros werd ergens neergefilkkerd in bijv oude concentratiekampen (westerbork). de molukkers die toch aardig meegeknokt hadden in het knil werden helemaal genaaid want ze konden eenmaal naar nederland gehaald niet meer terugkeren naar hun rms en hun salaris werd ook onderdeel van de grote verdwijntruck.
  voor al die mensen geen sociaal vangnet, voorrang bij huistoewijzing en bijgestaan door een leger aan coaches en geitenwollensokken en wat blijkt, zonder noemenswaardige problemen heeft de groep zich perfect in de nederlandse samenleving geintegreerd, waarbij je zelfs nog kunt spreken van cultuurverrijking.
  schrijnend is het feit dat al het geld en aandacht wat nu aan een groep kamelenstrontkokers wordt gegeven destijds onze eigen mensen werd onthouden.

 2. Driek zei:

  @Harrie.
  Inderdaad, ik had in mijn klas, in de jaren vijftig, tal van kinderen uit het voormalig Nederlands Indië, en deze mensen liepen vaak op een schoen en een slof, ze kregen geen enkele hulp van de overheid, het was heel zielig. Wij hebben zelfs een keer op school (er was een strenge winter), winterkleding gegeven aan die kinderen, want sommige van die stumpers verrekten van de koude, die waren totaal niet opgewassen tegen ons klimaat! Veel van die Indische mensen woonden toen in de tuinsteden van Amsterdam West. Geruisloos zijn die mensen geïntegreerd, wij, toen nog jongemannen, waren reuze verkikkerd op die Indische meisjes, want dat waren ongelooflijk mooie exemplaren. Wij scholden ze wel vaak uit, voor rijstepikker e.a. maar dat kon toen nog gewoon. Nu, terugkijkend, waren ze inderdaad een verrijking. Veel Nederlandse jongemannen zijn ook getrouwd met die Indische prinsesjes. Maar ik zie een Hollandse jongeman niet zo gauw trouwen met een Islamitisch meisje, b.v. een Marokkaanse! Dan gaat je kop eraf! Van een cultuurverrijking is in dit geval geen sprake. Jammer, want er zijn prachtige Marokkaanse meisjes, maar onbereikbaar voor Hollandse mannen.

 3. Jan zei:

  Afrikaners en Boeren ik huil vir julle vanuit Nederland. 800.000+ vluchtelingen?

  Ja ik zing nog eens hetzelfde liedje, want In de tussentijd worden onze nazeten de overgebleve arme Afrikaners en Boeren in Zuid Afrika afgeslacht, vermoord, verkracht, uitgeroeid. Maar wie spreekt daar over Dibi en Sap????

  So lets send Tweede Kamerlid Tofik Dibi to South Afrika to learn what real racism is, because in ANC black Afrika Tofik is considered a white man and legitimate target for gang rape and execution ANC style.
  Honderd duizenden Afrikaners wonen in armoede of vergaan van de honger in “plakkerskampen” Wist je dat Tofik Dibi. Insyallah je doet daar iets aan broeder.

  Homeless shanty towns full of the educated hated homeless POOR white Afrikaners.
  “Kill the Boer, Buhlu, shoot to kill , kill the white man, One bullet one white baby!” They, the ANC sing everyday 17 years after apartheid ended and 4000 dead Boer farmers later.

  Ja en Nederland stuurt ontwikkelingshulp aan ieder en alleman Euros maar niet de blanke Afrikaan want dat is niet PC. Die verhongerende Afrikaners krygen van de blank rassenhatende ANC geen bystand, niets. Ga toch gewoon terug naar Nederland wordt hun verteld of crepeer. Wisten jullie dat Tofik Dibi en Sap

  Maar Nederland geeft “millions” aan de arme Grieken en ontwikkelings hulp aan Zuid Afrika samen met en via de Europeese unie. 900 million Euros.
  So the left wing sings its revolutionary multi Kulti song.

  The only good white man is a dead white man, shoot the white Afrikaner baby in the head, shoot and bash its brains unill its dead. Shoot to kill. Kill Buhlu, Kill the Boer.

  I write this in memory and condolences for bashed up Marzanne Kruger brains, and executed 3-year-old daughter Willemien Potgieter. Boers and Afrikaners are real refugees.

  http://censorbugbear-reports.blogspot.com/
  http://www.farmitracker.com/reports/view/889
  http://cofcc.org/2010/12/white-south-african-family-killed-execution-style-black-killers-vow-deaths/

  News 24 quote>>
  A chilling message written in Sotho on a piece of cardboard saying “We have killed them. We are coming back”, was found on the gate of the farm where three people were brutally killed on Thursday.

  The victims of the murders were Attie Potgieter, 40, his wife Wilna, 36, and their 3-year-old daughter Willemien. It was suspected that little baby Willemien was shot so that she wouldn’t be able to identify her parents’ killers.

 4. Pieter H zei:

  Tijdens de tweede wereldoorlog zijn 90 % van onze Joodse landgenoten door de moffen vermoord;in België 10% en in Denemarken geen één !!!
  De Belgische koning Leopold bleef in het land en heeft veel voor hun Joodse landgenoten gedaan,net als koning Frederik van Denemarken !!
  Wat deden de brave Oranjes,vluchten en verder helemaal niets voor hun joodse landgenoten !
  Vervolgens stal de o zo brave christelijke Nederlandse regering de bezittingen van hun Joodse landgenoten,vermoord of niet !!
  Nog steeds is de Nederlandse overheid en hun onrendabelen een stel hyena’s,die weigeren Joodse tegoeden terug te geven en de buiten Nederland wonende landgenoten zoveel mogelijk trachten te beroven !!

 5. ineke zei:

  @jan – als je kijkt naar het verleden en heden van NL, weet je dat er geen groter tuig bestaat – elite en doorsnee nederlander beschikken niet over ruggegraat en passen zich moeiteloos aan de situatie die de meeste voordelen oplevert – corruptie is uitgevonden door dit volk aangespoord door de voormalige en het huidige koningshuis – of ze nou willem,emma,wilhelmina of beatrix heten, het blijft 1 groot rovershol gesteund door de door hun gekozen helpertjes ( de tweede lijn regenten) –

  doordat een groot deel van NL volslagen “retarded” is, blijft dit corrupte blok in stand –

  ga naar tweedekamer.nl en schrijf elke godvergeten fractievoorzitter aan over al die mens onterende zaken die in afrika plaats vinden – het zal waarschijnlijk niets opleveren maar niet geschoten is altijd mis –

  stuur mails naar actualiteiten programma’s – misschien dat wakker nederland of powned het oppikt?

  ik leef mee met al die mau mau verschrikkingen die daar gebeuren al heb je daar weinig aan –

 6. Jan zei:

  Dan ben ik niet een doorsnee Nederlander en U ook niet en ook de mensen op deze webstek die een positieve fluit geven en nog kunnen hopen dat het eens beter gaat met ons Nederland.
  Ik geef me niet geslagen. En laat ook de Afrikaners niet verrecken maar jammer genoeg is er weinig meer voor de Mau Mau te doen.
  http://www.youtube.com/watch?v=45Wj-GDH0xA

  Ik ben net naar Nederland terug gekeerd en in drie gemeente huizen by burgerzaken werd my door slecht sprekende allochtonen die bij de gemeente werken verteld.
  “Why did you come back, why did you not stay in Canada or Asia. The Netherlands is terrible. I would have never returned if I was you. Almere, Amersfoort, Utrecht en Amstelveen. “unbelievable government service at its most pathetic”
  Myn mondt viel open met verbaasdhijd en ik wou gewoon op dat geimporteerde en Nederland hatende beraucraten en hunt bureaux spontaan en dynamies, kreatief en zeer luidt gaan kotsen.

  GVD my niet, maar ik houdt van dit Kikkerland en wat er goed mee is en ik ben het Forkking zat met al de “negativity.” en speciaal van “bepaalde” mensen in de Gemeente die vergeten voor wie ze werken. Ik neem volgende keer stiekem een videocam mee en plaats dit op Youtube. “Welcome back to the Netherlands Dutchman, now piss off”

  Er zijn nog zo veele goede Nederlanders die beter hebben verdiend dan het elite gespuis met hun belachelijke frisbee hoedjes die over alles verontwaardigd zijn.
  Ja mischien moet men de Guillotine terug brengen voor een paar maandjes.

  Met een Nederland paspoort, geboorte certifikaat met $2.50 inGuldens betaald ben ik na 4 gemeentes te bezoeken nog steeds niet in staat geweest myn NSB, sorry ik bedoelde mijn BSN nummer te krygen.
  Ineke ik ben het 100% met je eens. But I am not giving up on my country!

 7. Jan zei:

  Wat betreft echte vlugtelingen de Afrikaners die Nederland laat uitmoorden door de ogen te sluiten. Het laatste niews. De Anc jeugdliga is pro Ghadaffi en zingt weer.

  http://www.praag.co.za/nuus-magazine-402/suider-afrika-magazine-400/10503-malema-ondersteuners-prys-gaddafi.html

  Donderdag, 27 Oktober 2011 11:58
  Quote: Hulle was in ’n opgewekte bui, en het revolusionêre liedjies gesing, insluitende die omstrede Dubul’ibhunu (skiet die boer), wat as haatspraak deur ’n hof verklaar is.
  Betogers het ook gesing “Siyaya Phambili Noma besidubula” (Ons gaan vorentoe selfs al skiet hulle op ons).
  Nog een het die vermoorde Libiese leier Gaddafi se foto vertoon: “Ons bring hulde aan anti-imperialistiese martelaar Gaddafi”, en “90 persent van die ekonomie is steeds in die hande van die minderheid” en “Malema ons moet deur dik en dun by jou staan”.

  VRAAG>>>
  Wat gebeurd er als men skiet die Nederlander, Muslim, Jood of Europeaan zingt, mag dat dan ook?
  Of is alleen de Afrikaner en Boer een soort vuile smerige RAT die doodgeschoten mag worden omdat de ANC geen idee heeft iemand anders voor hun totale “Failure Rainbow Nation” te laten opdraaien.
  Nee ik als Nederlander laat arme Afrikaners niet stikken en over aan het lot van groeiende volksmoord. Phase 6 http://www.genocidewatch.org/southafrica.html

Comments are closed.