Op Wilders stemmen? Of toch maar liever niet?

Deze reactie met bijgevoegde bronvermelding van een van onze lezers vonden wij zo belangrijk dat wij u deze niet willen onthouden zodat u hierover nog eens goed na kunt denken.

De campagnes van de politieke partijen lijken op, zoals al eerder gezegd op de praatjes van ’n tweedehands auto verkoper met garantie tot het moment dat de deal is gesloten.
Als je dan toch gebruik wil maken van ’n verrot ‘democratisch systeem is het verstandig om te kijken wat iedere partij in de afgelopen jaren voor de Nederlandse burger hebben gedaan, of tenminste hebben geprobeerd te doen.
Daarbij is onderstaande goed om te weten;

Veel mensen zijn terecht afgeknapt op de manier waarop in den Haag politiek wordt bedreven en hebben hun hoop gevestigd op de PVV van Geert Wilders. Maar is de PVV nou anders dan? Zal een regering met PVV (waar de VVD inmiddels bij monde van minister Edith Schippers naar aast) het zoveel anders aanpakken. Zullen gedane beloften dan wèl worden nagekomen?

In 2011 bracht de SP een rapport uit over het stemgedrag van Partij voor de Vrijheid in de periode na de verkiezingen. Beloftes en stemgedrag in de tijd dat de PVV net geen regeringsverantwoordelijkheid droeg en daardoor maximale invloed op het beleid kon uitoefenen.
Wie overweegt om bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen (uiterlijk voorjaar 2017) op de PVV te stemmen doet er goed aan onderstaande samenvatting van dat rapport te lezen. Er is namelijk nogal wat verschil tussen wat men roept en wat men stemt. Daarin lijkt de PVV dus gewoon op alle andere partijen.

De zorg
De PVV beloofde dat de zorg beter en betaalbaar zou worden en ouderen meer rechten en voorzieningen zouden krijgen.

In werkelijkheid stemde de fractie in de Tweede Kamer

voor hogere eigen bijdragen
voor bezuiniging op het persoonsgebonden budget
voor bezuinigingen op de begeleiding van ouderen in de dagopvang met een IQ boven de 70

De PVV zegt tegen de marktwerking in de zorg te zijn, maar stemde

voor particuliere investeringen in ziekenhuizen
voor winstuitkeringen in ziekenhuizen
voor betaalde voorrangszorg via SOS-artsen
tegen een meer inkomensafhankelijke premie
tegen maatregelen om wachtlijsten in de jeugdzorg te verminderen
tegen het in stand houden van het wettelijk recht op jeugdzorg
tegen een passende indicatiestelling voor AWBZ-verzekerden, waardoor meervoudig gehandicapten en mensen met een intensieve zorgvraag nu geen gebruik kunnen maken van een pgb

Veiligheid
De PVV zei te kiezen voor zero tolerance. Elk afdingen van het gezag van de politie moest worden tegengegaan.

In werkelijkheid ging de PVV akkoord met

bezuinigingen op de politieopleiding
afschaffing vergoeding aspirant-agenten, waardoor het voor zij-instromers onmogelijk werd om politieagent te worden
afschaffing van middelen die gemeentes konden aanwenden voor hun veiligheidsbeleid

De PVV was tegen

het aanpakken van alcoholverslaafden in het verkeer
het terugdringen van de oververtegenwoordiging van niet-westerse jongeren in de criminaliteit
het terugdringen van recidive en stemde voor bezuiniging op de reclassering
snelle re-integratie van ex-gedetineerden.

Verkeer en vervoer
De PVV beloofde maar liefst 2 miljard euro extra in nieuwe wegen en wegverbreding te steken; vergroting van de veiligheid in het openbaar vervoer; keiharde aanpak van verkeersagressie of hufterig gedrag en beter onderhoud van wegen.

De PVV stemde

voor elite-tolrijbanen, waarop mensen tegen betaling de files sneller kunnen passeren
tegen mobiliteitsmanagement voor werkgevers en werknemers
tegen geld voor sneller onderhoud van bestaande wegen
tegen maximale sluitingstijden van spoorwegovergangen
tegen het oplossen van het tekort aan fietsenstallingen bij stations

De PVV verklaarde zich

tegen het weerbestendig maken van de spoorwegen
voor een snellere stijging van de prijs van een trein- of buskaartje in vergelijking met de kosten van een auto
tegen het verbeteren van de verkeersleiding bij ProRail
tegen een inventarisatie van knelpunten op het spoor
tegen een onafhankelijke klachteninstelling voor het OV
tegen verbetering van de reisinformatie en communicatie bij ongelukken op het spoor
tegen het instellen van maatregelen tegen autorijdende alcoholisten
voorstander van het afschaffen van mobiele snelheidsmetingen op de snelwegen.

Dierenwelzijn
De PVV stelde fatsoen en respect voor weerloze levende wezens voorop. Niet alleen t.a.v. onze huisdieren, maar ook vanwege onze primaire levensbehoeften melk, kaas en vlees. De rechten van het dier moesten van de PVV in de grondwet worden verankerd. De PVV verklaarde zich tegenstander van plezier- druk- en drijfjacht, maar voor noodafschot en/of beheersjacht als er gevaar dreigt voor mens of dier

De PVV stemde

tegen verplichte brandbestrijdingsmiddelen in stallen – waar de laatste vijf jaar ruim 700.000 dieren levend zijn verbrand
tegen betere controle op de intensieve veehouderij
tegen een voorstel om de dierenwelzijnsregels aan te scherpen
tegen plannen om gaandeweg een einde te maken aan de bio-industrie
tegen een verkoopverbod voor de bedreigde blauwvintonijn
tegen het in stand houden van het systeem van dierenrechten na 2015
tegen een vergunningenstop voor megastallen
voor de plezierjacht op wilde zwijnen op de Kroondomeinen

Het milieu
DE PVV vond dat het goed gaat met het milieu in Nederland. De lucht is sinds decennia niet zo schoon geweest. Illegale lozingen moesten met kracht worden tegengegaan. Wetten moesten strikt worden nageleefd. Straatvuil was volgens de PVV voor veel mensen ergernis nummer één. De PVV was tegenstander van het onder water zetten van vruchtbare landbouwgrond. Dus geen ontpoldering. In de Westerschelde wilde de PVV geen nieuwe verdiepingen meer.

De PVV stemde

tegen het voorstel om vervuilende bedrijven te laten meebetalen aan het opruimen van dioxine in onze rivierbodems
tegen een actieplan om zwerfafval aan te pakken
tegen gesprekken met België om te voorkomen dat de Westerschelde verder zou moeten worden uitgediept
tegen het voorstel om meer openheid te geven over de plannen voor nieuwe kerncentrales
voor de bouw van nieuwe kolencentrales

Democratisch Nederland
De PVV vond dat onze democratie in de grootste crisis sinds Thorbecke verkeerde. De macht moest worden teruggegeven aan de burger. Het EU-nationalisme moest de kop worden ingedrukt. De macht uit Brussel moest naar Nederland gerepatrieerd worden en subsidies aan politieke partijen waren uit den boze.

De PVV stemde

tegen de verbetering van de informatievoorziening van de regering aan de Kamer over Europese besluitvorming en de invloed van Nederland daarop
tegen een nieuwe wet die de financiering van politieke partijen inzichtelijker moet maken
tegen openbaarmaking van de zakelijke belangen van ministers en hoe zij met die belangen zijn omgegaan
voor meer invloed van ‘Brussel’ op onze begroting

De PVV verleende geen steun aan voorstellen om

meer zeggenschap te krijgen over onze land- en tuinbouw
de groeiende bemoeienis van Europa met onze woningcorporaties een halt toe te roepen

En tot slot: De ‘falende magistratuur’ is volgens de PVV een bedreiging voor onze democratie, maar de PVV stemde

tegen een onderzoek naar de invloed van de manier van financieren van de rechterlijke macht op de kwaliteit van de vonnissen

Bron: Rapport Gebroken beloften Geert Wilders

https://sdproducties.wordpress.com/2015/12/23/wat-beloofde-en-hoe-stemde-de-pvv/

Giordano Bruno


21 Reacties

 1. kernreactor zei:

  Wilders heeft de zittende coalitie geholpen in hun plannen, om het eindresultaat van hun beleid aan te tonen, over strategie gesproken…

 2. Hoeder zei:

  De PVV is geen haar beter dan de overige bestaande partijen.
  Een echte visie op de economie wordt niet eens gegeven. Het enige waar ze duidelijk over zijn, is de islamisering van Nederland en je kunt grote vraagtekens zetten bij het realiteitsgehalte. Helaas welke partij biedt wel een alternatief? VVD, PvdA, D’66 en GL zeker niet. Er is maar 1 politicus die zijn functie waarmaakt en dat is Pieter Omzigt! Alleen is dat een reden om op het CDA te stemmen???

 3. R.K. zei:

  Politiek is altijd compromissen sluiten. In de opsomming van de Rapport Gebroken beloften Geert Wilders wordt niet vermeld wat GW / PVV heeft voorkomen, en/of wat op het moment van de stemming de echte alternatieven waren. Het is altijd een kwestie van prioriteiten stellen. Het is naïef om te veronderstellen dat een stem op de PVV de huidige situatie in één keer zal veranderen. Bovendien valt te verwachten dat de tegenwerking, indien de PVV groot, zo niet de grootste partij wordt men in een situatie terecht komt die vergelijkbaar is met momenteel die van President Trump in de VS. De drammers zullen het verlies niet accepteren. Voor de PVV zal er er vorm van cordon sanitare voorlopig blijven. Er is een poltieke cultuuromslag nodig!

  Wie nu kiest voor de PVV kiest eigenlijk alleen maar voor de mogelijkheid om te breken met het decennia indoctrineren en het verpauperen van ons voormalig en democratisch rijke Nederland. Voornamelijk door de linkse invloeden en hun fouten, hetgeen waar ook Pim Fortuyn hen op wees. Er is nu een situatie ontstaan waardoor de keuze van het helpen van vluchtingen op humanitaire gronden niet meer bestaat immers er wordt te veel misbruik van gemaakt en de betaalbaarheid gaat ten kosten van waarden en normen en staatsschuld om maar niet te spreken over de afbraak van ons sociale netwerk. En ook de fundamentele fout om de “Kuzu’s” op de kandidatenlijst van de PVDA te zetten, alsmede de generaal-pardon periode t.o.v de van oudsher gastarbeiders ( en alle gevolgen van dien) Een stem voor de PVV betekend slechts weer de kans op normaliseren van de Nederlandse gemeenschap. En dit zou de SP toch ter harte moeten gaan. Dus eenzelfde opsomming van het rijtje voorstellen en wat er werkelijk gestemd is door de andere partijen zou Giordano Bruno sieren (wie is dat eigenlijk).

  En we hebben bovendien het FvD nog mede om het hoofddoel te bereiken: namelijk baas in eigen land, een blijvend seculiere staat en de EU weg.. Daarna weer werken aan herstel (en zwarte Piet, en de kerstdagen etc. ).

 4. yvonne zei:

  Wat een anti wilders artikel zeg.

  Waar zijn de bewijzen?

  Wilders zegt al jaren hetzelfde, en draait voor geen centimeter.
  En hij staat wel degelijk voor eigen land en volk, dat staan die andere partijen niet.

  Nu ineens gauw nieuwe partijen op laten draven, met de bedoeling dat PVV stemmers weg lopen bij de PVV……..Dat gaat niet en nooit meer lukken.
  Mensen hebben het heel goed door.

  Wilders heeft zijn gedoogsteun opgezegd juist omdat hij het niet eens was met dat beleid wat we nu hebben met rutte.

  Met de onzin dat degeen die opstapt en onbetrouwbaar is?
  Wie is er nou onbetrouwbaar, precies de kliek die er nu zit.
  Hebben volk en land verraden. en eigen volk gediscrimineerd.
  Vreemd volk heeft voorrang op eigen volk.

  Alles word er uit de kast gehaald om Wilders onderuit te halen, waar kennen we dat van?
  PIM FORTYN……Denk maar niet dat de Nederlanders het zijn vergeten.

  Hetzelfde zien we in de USA, daar zijn ze namelijk JF KENNEDY niet vergeten , en daar betalen ze nu de prijs voor.

 5. Karina zei:

  Is bovenstaand gecontroleerd door de schrijver of is het klakkeloos bij elkaar geharkt om zijn Wildersfobie te onderbouwen?
  Is het gecontroleerd op het alternatief wat er over bleef voor PVV?

  Of Wilders het nu goed of slecht gaat doen (ik heb geen glazen bol zoals zovelen)… een stem op PVV laat het dun door de broekspijpen van de elite lopen. En daar alleen voor is het al de moeite waard op PVV te stemmen.

 6. Geronimo zei:

  Wat is dat toch met die kruideniersmentaliteit van de Nederlanders om zich altijd opnieuw te verliezen in (opzettelijke) muggenzifterij, zeg maar politieke kneuterigheid, waarbij aan de kern van de zaak steevast wordt voorbij gegaan: gaan jullie akkoord dat Nederland door de massamigratie van hoofdzakelijk moslims verder onder de voet wordt gelopen, waardoor jullie binnen enkele decennia een (onderdrukte) minderheid in eigen land zullen worden, en gaan jullie akkoord om nog vele jaren lang de financiële melkkoe van de EUSSR te blijven spelen?

  Al wie ook maar op één van deze vragen eerlijk met ‘ja’ antwoordt, moet zonder twijfel verder blijven stemmen op Rutte en co en de andere partijen; al wie integendeel op beide vragen in eer en geweten met een ‘neen’ moet antwoorden, heeft maar één valabel alternatief: de PVV van Wilders. Al de rest is en blijft tot nader order politiek ondergeschikt. Nu niet kiezen voor de PVV betekent kiezen tegen Nederland. Zo is het en niet anders.

 7. CHECK zei:

  De waarheid zal wel in het midden liggen want niemand in de politiek kan je vertrouwen. Hetgeen bij mij steeds meer opkomt is het angstaanjagende idee, dat Wilders en zijn maten wel eens samen het spelletje spelen met de rest van het gajes en als bliksemafleider moet fungeren. Behalve de islam en nog een hele rits aan loze kreten en veelal geen enkele ONDERBOUWING zie ik geen serieuze partij die nu eens vernieuwend en creatief met een goede aanpak van de problemen komt. Het blijft bij roepen moet ik tot mijn spijt constateren zonder met gedegen en onderbouwde oplossingen te komen. Om zaken te veranderen zal je eerst de hindernissen die het onmogelijk maken om de problemen op te lossen eerst moeten aanpakken en dat betekend dat je gesloten verdragen eerst moet opzeggen. Zo maar roepen uit de EU en grenzen dicht zet echt geen zoden aan de dijk dat is slap gelul uit de nekharen. Ik verdenk de PVV cq Wilders want dat is hetzelfde ervan geen ENKELE INTENTIE TE HEBBEN OM RE GAAN REGEREN. Wilders heeft immers geen enkel beleidsplan laat staan een financiële onderbouwing en/of een gedegen plan van aanpak. Hoe anders het Forum van Democratie waar tenminste een zorgvuldig overwogen plan vandaan komt en de bedoelingen meer dan duidelijk zijn. Komt mij bekend voor van wat Pim Fortuyn, voordat hij door een huurmoordenaar van de regentenkliek werd vermoord , zei .
  Wat Baudet wil is het afschaffen van de hele corrupte politieke benden en dat wil ik al decennia lang. Het systeem is verrot , corrupt en vermolmd en hopeloos achterhaald ,dus kappen met dat hele toneelspel , want als je alle partij programma’s bij elkaar neemt dat is het allemaal de grootste bullshit , zeker als je in BAGGERLAND de eeuwige coalities moet vormen. Ik schreef het eerder de GROOTSTE FARCE ALLER TIJDEN DEZE HEL VERKIEZING. Het heeft helemaal NIETS MET DEMOCRATIE TE MAKEN ,ERGO IS ANTI BEVOLKING EN ALLEEN VOOR EIGEN GEWON VAN HET VULLIS WAT ER ZIT

 8. R.K. zei:

  @ CHECK, ” Om zaken te veranderen zal je eerst de hindernissen die het onmogelijk maken om de problemen op te lossen ” Yep! En weg met de politieke correctheid…..

  PvdA-prominenten als Wouter Bos, Felix Rottenberg en Rob Oudkerk krijgen de vraag voorgelegd waarom vooral de PvdA verantwoordelijk wordt gehouden voor de problemen van de multiculturele samenleving. Bron: HUMAN

  Deze week: De Partij van de Arbeid
  http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/381667/Politicologica.html

  “Iron Sky” by Paolo Nutini
  http://www.youtube.com/watch?v=Y6BtO9wSJuY
  Mooi muziekje en stukje film uit The Great Dictator (1940) een film geschreven en geregisseerd door Charlie Chaplin.

 9. Axel zei:

  Overigens verschijnt binnenkort op dit forum van de hand van dezelfde schrijver van bovenstaand epistel de motivatie mbt het waarom de PVV tégen danwel vóór stemde aangaande voornoemde onderwerpen. Even afwachten dus.
  (tenzij die motivatie afbreuk doet aan hetgeen de schrijver met zijn verhaal wilde bereiken. In dat geval verneemt u nl. niets meer en kan de ‘schrijver’ worden bijgezet in het trollen-museum)

 10. Theo Hofman zei:

  @ alle PVV fans

  Wilders zorgt zo goed voor de Nedriglander, dat hij vandaag nog een vernietegende reactie heeft gegeven over de pensioen perikelen van de Brusselse Onrendabelen!

  Wat een reacties van de persoon die het startschot heeft gegeven voor de verhogingen van de AOW leeftijd in Baggerland en in haar kielzog onvermijdelijk de pensioen leeftijd (zonder verlaging van de te betalen pensioen premie) en alle onnodig door gevoerde kortingen, die gepensioneerden om de oren hebben gekregen.

  O ja die kortingen op de pensioenen zijn immers modig omdat er anders in de toekomst geen pensioen meer is voor een jeugd, die nog geen Eurocent aan zijn/haar pensioen heeft bij gedragen!.

  Maar Néé, geen schreeuwende koppen van Wilders op zijn Kwakeraccount dat het afgelopen moet zijn met het gevoerde pensioenbeleid van Brussel!
  NEE natuurlijk niet, anders zou natuurlijk ook ZIJN riante ongekorte 2e Slaapkamer pensioenvoorziening om de hoek kijken!

  Vandaag ook vele demonstrerende gepensioneerden op het Binnenhof tegen de bij storting van 275 miljoen in de pensioenkas van Brussel, met haar dekkingsgraad van WEL 35% terwijl er voor het pensioen van de burger een dekkingsgraad van 105% wordt vereist!

  Maar nee, geen reactie van 50+ en geen gepensioneerde de straat op, net zo min als een ander die zich verplicht blauw betaald aan de werkgelegenheid binnen zijn pensioenfonds.

  Géén enkele ractie over het feit dat de door de Onrendabele te betalen pensioen premie en dat op hun belastingvrij soldij, VEEL TE LAAG is.

  Na vele jaren zal ik dit jaar weer een stem uitbrengen en dat zal zijn op het Forum voor Democratie afgekort FvD en ben blij deze partij vaker langs te zien komen op deze site!

  Wie na de uitgebreidde uiteenzetting van dit artikel nog denkt dat Wilders verandering gaat brengen, mag na de tegenvallende verkiezingsuitslag rustig doorgaan met bladeren in het boek met de Sprookjes van Grim.
  Met de nadruk op bladeren, want het lezen en dan ook nog begrijpen van een sprookje, dat is voor vele al te veel gevraagd.

  De PVV kan de meerderheid NOOIT halen en zal de komende weken alleen maar dalen in de peilingen met het gevolg dat VELEN die ooit hebben gezegd dat ze op de PVV (zouden) stemmen, WEER niet komen opdagen!

  Er zijn meer dan 400 Zeer Zwarte Afrikaners over de door U betaalde 6 meter hoge Brusselse hekken geklommen en hebben nu DIRECT meer rechten dan alle gepensioneerden in Baggerland bij elkaar.

  We zijn ALLEMAAL weer geschokt, 400 ZZA’s over ONS 6 meter hoog hek en dan nog een dubbel hek ook.
  We zullen het dan maar niet hebben over de verzwegen, nog te verdelen KUDDE die overal voor de grenzen van Zuid-Europa staat te dringen om door te kunnen stoten naar de juiste bestemming!

  Vergeet niet uw Sprookjeswijzer te raadplegen omdat u, dat eenmaal gedaan te hebben, dan ook niet meer hoeft te twijfelen of u niet beter thuis kunt blijven!

 11. Giordano Bruno zei:

  Het is zeer zeker niet mijn intentie om de heer Wilders/PVV onderuit te halen.
  De bedoeling van het door mij geplaatste artikel is, om te laten zien dat De heer Wilders geen ei van Columbus zal zijn.
  Zelfs niet met zijn primaire streven t.a.v. moslims/asielzoekers/immigranten.(zo u wilt)
  De kans is aanwezig dat, mocht hij in dit streven volharden als mogelijk grootste partij, wij grote kans lopen om door de OPEC landen m.n. de Arabische landen,via Brussel weer ’n boycot krijgen in de vorm van b.v. autoloze zondagen!!
  Destijds ging het eveneens om “olie voor immigranten”.
  Zoek op Google eventueel eens op; “Pamela Hemelrijk”.

  Het is de mens eigen dat het ’n “gewoonte dier” is die uit zichzelf niet vlug zal veranderen in z’n doen en laten.
  Slechts bij ’n persoonlijke, of algehele ingrijpende crisis is de mens bereid om het roer om te gooien.
  En die crisis gaat er komen, linksom of rechtsom.

  Giordano Bruno

 12. CHECK zei:

  @ Theo,

  Ben het helemaal met je eens. Ik ga ook FvD stemmen en ben blij dat er eindelijk een goed alternatief voor de PVV is. Bij de FvD zit tenminste een beetje intellect en beschaving en niet een bij elkaar geraapt zooitje wat geen enkele input heeft en niet eens zelfstandig mag denken want Wilders bepaald alles en is het gezicht van de PVV. In veel belangrijke zaken zwijgt hij , zeker als het , zoals je reeds schrijft, snijden in eigen vlees gaat en als lid van de regentenkliek uit eigen zak moet inleveren. Ze leren het heel snel daar in den Haag en laten we ook eens vaststellen dat het merendeel daar zit om eigen zakken te vullen, dus ook die bij de PVV. Voor alle gajes is een droom uitgekomen, van plee, type juffrouw en gesjeesde leraar , ambtenaar met een modaal salaris naar een ton plus voor een leven als een luis op een teerton en daarna geen ww maar langdurig wachtgeld of levenslang pensioen. Tuig van de richel wat mij betreft , afval van de maatschappij , mislukkelingen van de bovenste plank. Dat moet dan een land besturen ? Nou ja land een poppenstrontje op de kaart dat zich verbeeld een wereldmacht te zijn. Om je rot te lachen !

 13. check zei:

  @ Giordano Bruno,

  Even een opmerking m.b.t. de opec. Dat kan je vergeten , dankzij schalie gas en de enorme voorraden in o.a Azeirbeidzjan en niet te vergeten Rusland en de USA zijn de prijzen gezakt en is de macht van de Opec dat van een tandeloze tijger. Al een decennia lang weet ik dat de voorraden van Saoedi Arabië zijn geslonken en men de grootste moeite hebben op de restanten op te pompen. Schat in dat het nog een 20 % is en dat moeten ze met heel veel stoom en chemicaliën in de bronnen injecteren om de olie nog te kunnen oppompen. De Arabieren hebben het geld keihard nodig en nu de prijzen zijn gezakt hebben ze al een geweldig financieel probleem . Zoals we allen hoopten terug naar de zandbak en dat staat binnen niet al te langen tijd te gebeuren. Het enige probleem is de enorme toestroom uit Afrika met zijn overbevolking van 2,1 miljard en dat verdubbelt is over een 40 jaar. Wil je dat als Europa en blank continent overleven dan zal je keihard een kordon om dat continent moeten leggen en geen hekken van 6 meter waar ze als apen overheen klimmen. Schieten en overal mijnen leggen is de enige remedie om dat te verhoeden, tenminste als we ons eigen lijf en leven willen redden. Diegene die ze allemaal welkom wensen en ze zelfs gaan ophalen , raad ik aan de koffer te pakken en eens een paar jaar tussen deze mensen te gaan leven. Kijken hoe lang ze het volhouden of het overleven

 14. R.K. zei:

  Olie voor immigranten, dat is reeds achterhaald, de OPEC landen hebben veel minder invloed. Je kan haast zeggen dat hun monopoly voorbij is. Oorzaken : Schaligas, wind- en zonnenergie, en toenemend. En die autoloze zondagen, de ambulante handel ten spijt maar ik vond het heerlijk toen.

  @ Theo Hofman…..,
  Die pensioengelden (is uitgesteld loon) , tja dat is een schande. Ik snap het niet, en overigens alle eerdere gelegenheden en redenen die we hebben laten liggen om de boel te boycotten, ook na het nee tegen EU in 2005. Je zou haast zeggen dat we dit verdienen! Dit is één van de redenen voor de minachting van de reeds lang gevoerde politiek door onze “volksvertegenwoordigers” (en manipulatie).

 15. R.K. zei:

  Wilders of FvD, het maakt mij niet veel uit. Zij hebben invloed (stemmen) bij de komende verkiezingen nodig, veel invloed om Nederland als een “slachthuis” te voorkomen.
  Het doel is eensgezind en tegen EU en tegen islamisering!
  En hopen dat de verkiezingen in Frankrijk en Duitsland ook in deze richting gaan uitvallen.

  Dit mag niet gebeuren:
  http://www.youtube.com/watch?v=p5NDnT01J-Y

 16. Jules van Rooyen zei:

  Er wordt hier veel hete lucht geblazen beste medelezers, de juistheid van de lijst is twijfelachtig. Op belangrijke punten als de immigratie, de groene leugens, de massa immigratie, of het D666 verraad van de eigen bevolking, blijven onbesproken. Ik mis evenwicht, pro’s en contra’s. Dus beste redactie, kom met een nieuwe lijst die beter de debet en credit kant van Wilders verwoord. Hij verdient alleen al iedere stem omdat hij — na Berlusconi — als enige in Europa het lef had om die afschuwelijke “keizerin”, A(dolf) Merkel, aan de paal te nagelen. Weet U nog, het plaatje met bloeddoorlopen ogen en bebloede handen, refererend aan de massa aanrandingen en andere misdaden begaan door de crimigranten in Duitsland ?

 17. Toussaint zei:

  Wilders is altijd goed als anti stem tegen ’t establishment dat er geen biet van heeft gebakken. Over Farage werd hel en verdoemenis gepredikt, Trump idem, maar hebben beiden gescoord. Hoop dat ook met Wilders. Vroeger was ’t ook altijd dikke pret om op boer Koekkoek te stemmen. Gun ’t Wilders, de rest was en is niks, nada, niente, nothing. Toch om te huilen dat 4 weken voor de verkiezingen plotseling ’t CBS, CPB, NOS etc, hulptroepen v/d VVD, de loftrompet gaan steken om vervolgens op a.s. Prinsjesdag weer te horen dat we moeten bezuinigen en de belastingen omhoog gaan. Doorgestoken kaart.

 18. yvonne zei:

  Theo hoffman reactie
  De standaard en de daily mail denken daar even anders over.
  Wilders staat op eenzame hoogte en niet zoals steeds wordt verkondigd dat hij steeds zetels inlevert door dezelfde kliek die steeds op tv zit.
  Ook Jess Klaver is al onderuit gehaald ook in de standaard en zelfs de telegraaf.
  Meneer Klaver die eruit wil zien als een trudeau en Obama ophemeld en zelfs dat beleid wil voeren.
  Voor open grenzen en nog meer miljoenen kanslozen , die wij Nederlanders mogen onderhouden hier heen halen.
  Alles voor vreemden, niks voor de eigen burger…nou niks we krijgen wel wat hoor…De stervensdurende rekeningen om deze zooi in stand te houden en de wetten zijn dusdanig omgedraaid daarvoor…
  Wij nederlander en slachtoffers hebben namelijk geen enkel recht meer in nederland…
  Met dank aan RUTTE……Samson…pechtold….Buma…..Klaver…..en jammer genoeg ook Roemer en v der Graay v der Staay en al die volgers. wil ik hem niet meer noemen…..En waar is Ari Slob ineens gebleven? Was die het er ineens niet meer mee eens……NA EEN LEK was hij weg…..
  Ging eindelijk zijn geweten spreken?

  En dan ook nog die Bak ellende CDA die tegen het volk in tekenden bij de EU …LISSABONVERDRAG oftewel de nieuwe grondwet die nog steeds in volle glorie is getekend….paar mini kleine veranderingen en andere naam.

  Wilders heeft 100% gelijk…Ook over die marokanen.
  het word al heel lang uit het nieuws gehouden, vooral dat het marokanen ed zijn.
  Kijk even wat er nu gaande is in parijs?
  Allemaal migranten die dat doen zeker 15 no go area’s
  maar dat is volgens jou oke?????????????/

 19. Theo Hofman zei:

  @ Yvonne,

  Je hebt zeker gemist hoe ik regelmatig geageerd heb tegen het het feit dat de burgemeester van Den Haag het salafisme in Den Haag ondersteund en dat hij openlijk heeft uitgesproken dat het salafisme in “zijn” stad tot de democratische vrijheden behoort.
  Zo hoefde hij maar niet op te treden tegen de steeds groter wordende invloed van de Sharia Driehoek in Den Haag.

  Maar kom eens met een lijst(je) waar de PVV in hun Slaapkamer aan heeft mee geholpen ten gunste van het welzijn van zijn kiezers!

  De Nedriglander een slachtoffer, ze slachtofferen zich zelf.

  Gisteren volgens de cijfers tussen de 6.000 en 10.000 linkse de straat op in Den Haag voor een Nationale Zorgfonds en tegen het gevoerde beleid van het kabinet rutte.
  Wie waren daarbij aanwezig en voerde ook het woord, uw vise minister president van dat kabinet, lodewijk asbak, pechtold en klaver die mede het beleid hebben bepaald.
  Er was wat gefluit maar over het algemeen, Applaus en nogmaals Applaus.

  Ze mochten ook van het Malieveld naar het Binnenhof lopen, een voorrecht van ALLEEN een linkse demonstratie.

  Op demonstraties van rechts komt vrijwel niemand opdagen en wanneer komt de PVV nu eens met een oproep voor een demonstratie?
  Dat zal NOOIT gebeuren!

 20. Boyke zei:

  Ik ken geen politicus in dit kleine land, die zijn vrije leven opgeeft voor een doel die ons allemaal aangaat, zeker voor onze kinderen. Zorgelijke toestand voor de toekomst. Hartelijk Dank Geert.!!!!!!!!!!!!

Comments are closed.