Daar gaan uw zuurverdiende centen die den Haag NAMENS U aan gelukszoekers uitgeeft

Wij hebben voor u wat vragen en het antwoord daarop betreffende een slechts zeer  klein deel van de kosten die de overheid maakt voor het knuffelen van gelukszoekers op een rij gezet. Dit middels de beantwoording die de verantwoordelijke staatssecretaris Mark Harbers gaf aan Thierry Baudet van het Forum voor de Democratie. Hiermee wordt weer eens bevestigt dat de overheid ruimhartig omspringt met de van u geroofde centen, en uitdeelt aan allerlei organisaties die op hun beurt weer tevreden naar hun banksaldo kunnen kijken. Vraag 6

Welk aandeel hebben vluchtelingenorganisaties die subsidie van de overheid ontvangen, in het faciliteren van beroep- en bezwaarprocedures, het ter beschikking stellen van advocaten, het informeren van mogelijkheden tot uitstel, enzovoorts?

Antwoord op vraag 6

Organisaties kunnen subsidie ontvangen vanuit alle onderdelen van de overheid. Er is geen centraal overzicht daarvan beschikbaar. Ik beperk mij in mijn antwoord daarom tot de subsidie die vanuit artikel 37 (Migratie) van de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid aan VluchtelingenWerk Nederland wordt verstrekt.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid kent VluchtelingenWerk Nederland jaarlijks een subsidie toe voor specifieke activiteiten in het asielproces, waaronder het geven van de officiële voorlichting over de asielprocedure namens de ketenpartners, het geven van juridische begeleiding in afstemming met de advocaat en het vervullen van de rol als intermediair tussen de verschillende betrokken organisaties binnen en buiten de vreemdelingenketen, in COA-locaties.

Uitgangspunt daarbij is dat de inzet van Vluchtelingenwerk bijdraagt aan een kwalitatief goede, zorgvuldige en snelle asielprocedure, bijdraagt aan een beter welbevinden van asielzoekers en vluchtelingen tijdens hun verblijf bij het COA en bijdraagt aan een beter begrip en acceptatie van de uitkomsten van de asielprocedure.

Vraag 7

Wordt er naast de 58,4 miljoen euro aan jaarlijkse subsidie aan Vluchtelingenwerk nog aan andere vluchtelingenorganisaties subsidie uitgekeerd door de overheid? Zo ja, welke organisaties betreft dit en hoeveel subsidie ontvingen deze organisaties in 2017 en hoeveel is hen toegekend in 2018?

Antwoord op vraag 7

Ja, er worden aan andere organisaties dan VluchtelingenWerk Nederland subsidies verleend. Omdat er geen definitie van vluchtelingenorganisatie bestaat en omdat er geen centraal overzicht bestaat van alle subsidies die de overheid toekent, kan ik uw vraag niet goed beantwoorden.

Ik beperk mij in het antwoord daarom tot organisaties die naast Vluchtelingenwerk Nederland vanuit artikel 37 (Migratie) van de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid de afgelopen twee jaar een subsidie toegekend hebben gekregen. Deze subsidies passen binnen de doelstellingen van het migratiebeleid. Het frustreren van asielprocedures is geen doelstelling van het beleid. Ook verwijs ik naar de verleende subsidies uit het Asiel, Migratie en Integratiefonds.

2017:

COC Nederland € 115.921,42

Nederlands Debat Instituut € 45.000,00

Stichting A.S.K.V. € 300.000,00

The Hague Process € 34.500,00

Vereniging Nederlandse Gemeenten € 442.818,92

2018:

Stichting A.S.K.V. € 130.680,00

COC Nederland € 94.508,58

De subsidies over 2018 moeten nog officieel worden vastgesteld aan de hand van een beschikking. De subsidies die alleen in 2017 zijn uitgekeerd waren bestemd voor specifieke eenmalige programma’s en/ of projecten en niet verlengd naar 2018.

Daarnaast heeft de Dienst Terugkeer en Vertrek met verschillende organisaties een subsidierelatie om vrijwillige terugkeer te bevorderen. Op dit moment worden door de Internationale Organisatie voor Migratie, Vluchtelingenwerk Nederland, de Stichting WereldWijd, de Stichting Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt, Bridge to Better Foundation, Stichting IETA, Solid Road, Goedwerk Foundation en Barka Nederland projecten uitgevoerd op het terrein van terugkeer van vreemdelingen naar landen van herkomst.

In het  totaal is voor een bedrag van € 7.776.393 voor 2017 en € 20.786.751 voor 2018 aan terugkeersubsidies toegekend. Dit is inclusief de SVT-subsidies die de DT&V verstrekt in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken en inclusief de gelden die voor Barka Nederland worden ontvangen van de gemeenten Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Alle toegekende subsidies betreffen veelal meerjarige subsidies, waardoor er niet altijd een relatie is tussen de verleningen en de betalingen in hetzelfde jaar. In 2017 is totaal € 14.863.366 betaald en voor 2018 betreft het een bedrag van € 7.897.598 die aan de 8 totaal subsidierelaties zijn verstrekt en voldaan.

Ook uit het Asiel, Migratie en Integratiefonds worden subsidies verleend. Dit fonds is een onderdeel van de subsidieregeling voor de Europese migratie- en veiligheidsfondsen 2014-2020. De verleende subsidies kunt u vinden op:

https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/a/asiel-migratieen-integratiefonds-amif/documenten/publicaties/subsidies/asiel-migratie-enintegratiefonds-amif/uitvoeren-en-verantwoorden/amif-2015

Tot zo ver de brief van Mark Harbers aan Thierry Baudet.

U begrijpt dan vallen die 1 , 2 of meer miljoenen die gelukszoekers binnenharken  via de talloze gerechtelijke procedures omdat zij niet snel genoeg op hun wenken door de IND worden bediend in het niet.

Trouwens wie heeft deze mensen er op gewezen dat er bepaalde doorlooptijden voor hun asielverzoeken zijn en wat zij hiertegen kunnen ondernemen. Dat waren toch geen gewone hardwerkende Nederlanders maar een zich gedurende de laatste jaren onder een goedkeurend oog van den Haag ontwikkeld schuim van de advocatenorde, dat dit metier, voor zover dat in Nederland nog ethisch bevlogen beoefenaren kent, in een zeer kwalijk daglicht stelt.

 

 


4 Reacties

 1. nobody zei:

  Komt er ook een stichting voor armoede in eigen land?
  Of bestaat Nederland niet meer¿
  De voedselbanken rijzen hier uit de grond om eigen Volk nog een beetje in leven te houden.
  Hhmmm, heb even naar de bedragen gekeken, denk zelf dat het nog maar een topje van een ijsberg is.
  Afschieten die stichtingen/fondsen etc.,
  met een proppenschieter met propjes euro-biljetten als munitie
  Op = Op

 2. Jaydee zei:

  Gaan de mensen die terugkeersubsidies krijgen ook daadwerkelijk terug? Of is dat niet te controleren?

 3. Jan zei:

  En ondertussen meer voedselbanken, steeds meer Nederlanders onder de armoedegrens. Idem Duitsland. Politie, defensie, ambulance, onderwijs en zorg kunnen hun taken niet meer aan. Vandaag nog in het nieuws steeds meer autobranden in Nederland. Hoe komt dat toch? Heeft dat iets met het EU open grenzen te maken? Onze samenleving wordt inmiddels armer, dommer, zieker en crimineler, op weg naar een derde wereldland, Vraag me af wiens belangen onze overheid nog dient? De NWO agenda van EU en VN? Die agenda heeft een hekel aan de burger. Helaas heeft een kleine meerderheid van de Nederlandse burgers dit gewild. Hoe lang nog voordat bij hun het inzicht opbreekt? Als het dan maar niet te laat is.

Comments are closed.